Diễn đàn Chứng khó đọc Việt Nam

Về chúng tôi

Diễn đàn Chứng khó đọc Việt Nam (Dyslexia Vietnam) là tiếng nói của những người mắc chứng khó đọc được thành lập năm 2020. Chúng tôi là một tổ chức thành viên hoạt động để đạt được một xã hội thân thiện với chứng khó đọc cho tất cả mọi người.

Nội dung

Diễn đàn Chứng khó đọc

Diễn đàn Chứng khó đọc Việt Nam (Dyslexia Vietnam) là tiếng nói của những người mắc chứng khó đọc được thành lập năm 2020. Chúng tôi là một tổ chức thành viên hoạt động để đạt được một xã hội thân thiện với chứng khó đọc cho tất cả mọi người.

Các lĩnh vực hoạt động

Dyslexia Vietnam thúc đẩy việc xác định sớm các khó khăn trong học tập cụ thể (SpLD) và hỗ trợ trong các trường học để đảm bảo cơ hội học tập cho những học sinh mắc chứng khó đọc.

Các thành viên đã đồng ý Chính sách của Diễn đàn Chứng khó đọc Việt Nam về Nhận dạng sớm các Khó khăn trong Học tập. Điều này tạo cơ sở cho Dyslexia Vietnam vận động hành lang trong những vấn đề sau :

  • Khuyến khích tất cả các nhà cung cấp và các cơ sở giáo dục và đào tạo trở nên thân thiện với chứng khó đọc
  • Giảm thiểu số người mắc chứng khó đọc gặp bất lợi trong xã hội
  • Để cho phép những người mắc chứng khó đọc đạt được tiềm năng của họ ở nơi làm việc
  • Để tôn vinh tài năng và khả năng của những người mắc chứng khó đọc
Đại sứ

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Sứ mệnh Dyslexia Vietnam

Nhiệm vụ của chúng tôi

  • Vận động và vận động hành lang cho sự thay đổi lâu dài và bền vững vì lợi ích của những người mắc chứng khó đọc
  • Cung cấp lời khuyên và hỗ trợ khách quan và công bằng cho những người mắc chứng khó đọc và những người mà họ tiếp xúc
  • Đặt ra các tiêu chuẩn và công nhận kiến thức về chứng khó đọc và chuyên môn nghiệp vụ
  • Cung cấp các giải pháp sáng tạo mang tính đột phá mới trong lĩnh vực chữa chứng khó đọc
  • Phổ biến và chia sẻ các phương pháp hay nhất trong khu vực, quốc gia và quốc tế
  • Thúc đẩy nghiên cứu

Đặt giá trị vào hành động

Là một tổ chức bảo trợ, đội ngũ của chúng tôi mong muốn những người mắc chứng khó đọc xem Dyslexia Vietnam là tổ chức đại diện tốt nhất cho họ. Vì vậy, công việc của Dyslexia Vietnam nhằm phản ánh những giá trị mà những người mắc chứng khó đọc theo đuổi.

Chúng tôi sẽ lắng nghe và đáp ứng nhu cầu của những người mắc chứng khó đọc bất cứ khi nào chúng tôi có thể. Chúng tôi sẽ thúc đẩy cảm giác gắn kết cho tất cả các thành viên của chúng tôi và tôn trọng những người mắc chứng khó đọc, tình nguyện viên và nhân viên.